Medzné hodnoty

Pokiaľ je vzhľad zásadným parametrom, sú často používané etalóny. Vytvára a schvaľuje ich zákazník a výrobcovia ich potom používajú ako súčasť systému kontroly kvality. Tieto etalóny sú zvyčajne schválené vizuálne, často im nie sú pridelené žiadne numerické hodnoty.

Aby sa pri kontrolách predošlo subjektivite, Elcometer 480 vie ku každému etalónu automaticky vytvoriť a uložiť nominálnu (cieľovú), najnižšiu a najvyššiu prijateľnú hodnotu lesku (medzné hodnoty).

Do pamäti prístroja možno uložiť a vyvolať až 40 medzných hodnôt pre každý etalón užívateľa.

Pokiaľ sú medzné hodnoty používané v diferenciálnom režime, prístroj zobrazí nameranú hodnotu spolu s odchýlkou od nominálnej (cieľovej) hodnoty.

Hodnoty mimo stanovený rozsah sa zobrazujú červenou, čo umožňuje rýchle vizuálne vyhodnotenie prešiel/neprešiel.

Vďaka mimoriadnej medziprístrojovej zhode medzi leskomermi Elcometer 480 možno medzné hodnoty vytvorené na jednom prístroji kedykoľvek jednoducho skopírovať do iného leskomeru Elcometer 480 pomocou knižnice medzných hodnôt v software ElcoMaster® .

Informácie z rôznych leskomerov možno potom použiť k tvorbe jediného protokolu v software ElcoMaster® , čo je riešenie ideálne pre veľkovýrobu a výrobne linky.

Limit Standard Limit Standard